فعال سازی نرم افزار

در صورتی که موفق به فعال سازی نرم افزار منتخب میزان الحکمة ـ حدیث همراه نشده اید، لطفا نسخه جدید نرم افزار رو دانلود و فعال کنید

پک نرم افزار منتخب میزان الحکمة ـ حدیث همراه
دانلود نرم افزار حدیثی


*این نرم افزار در صورت داشتن پک نرم افزار و شماره سریال قابل استفاده می باشد.